Bullermätning

I takt med att vårt samhälle ökar kraven på att minimera störande ljud ökar även behoven av att mäta och övervaka buller. Nitro Consult har genom åren fått stor erfarenhet av bullerproblematiken kring byggarbetsplaster över och under jord, täktverksamhet och dylikt. Många uppdrag har även gällt trafikbuller från vägar och järnvägar.

Nitro Consult kan genomföra olika typer av mätningar efter behov
Buller kan mätas på olika sätt och en absolut standard finns inte. Den ekvivalenta och maximala ljudtrycksnivån kan mätas under längre tidsperioder med hjälp av långtidsregistrerande instrument. Triggnivåer, inspelningstid m m kan enkelt skötas på distans och därmed anpassas efter behov. När triggnivån överskrids kan dessutom korta ljudklipp spelas in för att senare kunna avlyssnas och frekvensanalyseras. Vi har även tillgång till mikrofoner som klarar av tuffare förhållanden som t.ex. att mäta luftstötsvågor från tunnelsprängning och dagbrott.

För mindre och mer flexibla mätningar använder vi handhållna bullermätare. De handhållna bullermätarna mäter ljudtryck och kan vid behov anpassas efter rummets/områdets egenskaper. Från dessa mätningar kan allt från toppvärden till ekvivalent ljudnivå utläsas.

Buller och annat oönskat ljud
Naturvårdsverket har formulerat miljökvalitetsstandards för myndigheter som är användbara även i privat verksamhet. Naturvårdsverket har även formulerat råd om hur mätning ska gå till och hur man kan skydda människor.

De flesta bullermätningarna redovisas i decibel [dB] – en logaritmisk skala som räknas ut relativt en vald referensnivå t.ex. relativt det lägsta ljudtryck örat kan uppfatta (0,00002 Pa). För att kunna bedöma komforten av buller är resultaten ofta anpassade efter hur vi människor upplever ljud. Detta kallas A-vägning och resultatet presenteras i dB(A).

Det mänskliga örat har ett stort arbetsområde, ett frekvensområde om 20-20000 Hz, och känner av ljudtrycksnivåer mellan 0-130 dB. Smärtgränsen ligger vid 130 dB vilket kan jämföras med ljudnivån för ett normalt samtal som ligger mellan 40-60 dB. En ökning på 10 dB motsvarar en fördubbling av den upplevda ljudnivån.

Några referenser
Nitro Consults referensobjekt avseende bullerkontroller vid stora markarbeten är t.ex. Citybanan, Södra länken och Norra länken i Stockholm. I dessa projekt förekommer problem som buller från sprängning, borrning, spontning, mm.

Brüel & Kjaer
För snabba och flexibla bullermätningar använder Nitro Consult ljudnivåmätaren bland annat Brüel & kjaer 2250 Light. Instrumentet är handhållet och uppfyller kraven för klass 1-mätningar enligt standarden SS-EN 61672-1 (IEC 61672), vilket krävs för att få en extra hög mätnoggrannhet och detta speciellt vid höga och låga frekvenser, <20 Hz och >4 kHz. För att uppnå erforderlig noggrannhet kontrolleras instrumentets kalibrering med akustisk kalibrator före och efter varje mätning. Själva ljudnivåmätaren överensstämmelse med SS-EN 61672-1 verifieras enligt fasta rutiner.

Instrumentet mäter ekvivalent ljudnivå under valfri mättid samt maximal ljudnivå med valfria vägningsfilter. Under efterbehandlingen av mätdata kan även tersbandsanalyser (1/3-oktavband) utföras.