Mätning av luftstötvågor

Vid tunnelsprängning uppstår en koncentrerad luftstötvåg som utbreder sig sfäriskt i tunnelmynningens riktning och som kan bli mycket kraftig utan att salvorna behöver vara så stora. Detta kan ställa till problem i tätorter där avståndet mellan tunnelmynning och grannfastigheter kanske bara är några 10-tals meter. Problemet kan också uppkomma vid utsprängning av djupa grunder inne i kvarter, samt vid bergtäkter.

Skadar och oroar
Luftstötvågor kan skada byggnader på andra sätt än vibrationer och är ohälsosamma för människor och djur. Luftstötvågens utbredning är beroende på väder och vind. En liten sprängsalva i en bergtäkt kan ändå upplevas kraftigt för de som bor i ”fel” riktning. För att förstå de reaktioner som man får från omgivningen till en täkt där det sprängs och även kunna bedöma risken för skador, är det därför av stor vikt att man inte bara mäter vibrationerna utan också luftstötvågen.

Att mäta enligt standard är ofta en bra idé
Nitro Consult har under många år, speciellt i samband med sprängning, också mätt luftstötvågor. Vi har därför stor erfarenhet av problemställning från ett stort antal uppdrag. Vi på har också varit med och tagit fram den svenska standard som reglerar både hur man ska mäta luftstötvågen och vilket gränsvärde som skall gälla.

Etablerade standarder ger riktlinjer både för genomförande av mätningar och för tolkning av resultat. Mätresultat enligt standard är de mest relevanta för dem som har till uppgift att bedöma vibrationspåverkan och ge råd om skyddsåtgärder för arbetsplatser.

Att använda standarder är därför ett utmärkt sätt att göra mätresultat användbara och begripliga. Rapportmottagarna är ofta inte vibrations- eller mätteknikkunniga men hänvisning till en känd standard ger dem möjligheter att använda och förstå mätresultaten.