NCVIB

NCVIB är ett webbaserat system för att göra resultaten från vibrationsmätningar mer användbara. Systemet registrerar bland annat vibrationer och luftstötvågor, presenterar mätresultaten på ett enkelt sätt direkt på en webbsida.

NCVIB hämtar rådata från mätutrustningen, förädlar den till direkt användbar information och presenterar den på webben. Resor och allt arbete och omkostnader med att avläsa instrument, överföra mätdata till en dator, applikationsprogram, pappershantering, datadistribution och dataarkivering elimineras helt.

Sprängaren får minutaktuell information om vibrationer från senaste sprängsalva och kan snabbt justera borrning och laddning för nästa sprängning. NCVIB varnar för risker att överskrida vibrationsnivåer vilket är mycket användbart i känsliga omgivningar.

Projektledaren kan följa sprängningarna och framdriften från sitt kontor och använda NCVIB-information direkt i sitt arbete. Samordnad sprängning i flera tunnlar kan övervakas – NCVIB kan hantera mätningar på många platser med korta tidsintervaller. Detta är särskilt värdefullt när man bara har tillåtelse att spränga under en kort tidsperiod per dag.

Ansvarig entreprenör kan löpande se effekter av sprängningar och hur de förhåller sig till tillåtna gränsvärden. Skulle något olämpligt hända eller vara nära att hända så skickas ett larm om detta. Risken för att bli krävd på obefogat skadestånd minskar eftersom man kan dokumentera alla mätresultat från alla sprängningar på ett invändningsfritt sätt.

Allmänhet och tredjepartsintressenter kan till låg kostnad serveras anpassad och aktuell information om vibrationer och luftstötvågor från anläggningsarbetet. Detta minskar kostnaderna för att svara på frågor och att ge ut information på papper.